آقای بادکنک ...Loading

تزئینات مراسم سفارت

در سفارت خانه ها مراسم های متعددی انجام می شود که مهمترین آن روز ملی آن کشور است.
بیشتر دیپلمات ها و سفرای کشورهای مختلف در مهمانی روز ملی آن کشور حضور دارند. به همین دلیل در مراسم تزئینات طبق رسوم آن کشور انجام می شود و آیتم ها نیز به صورت اختصاصی برای مراسم طراحی می شود . 
بستگی به نوع مراسم از موارد مختلفی همچون حریر آرایی و حریر کاری، ریسه پرچم، بادکنک آرایی، ساخت پرچم با بادکنک، گل آرایی، کندی بار مطابق با رنگ پرچم آن کشور استفاده میشود.
غالبا در این موارد رابط یا مترجمی که با اصطلاحات آن کشور آشناست به تنظیم و عقد قرارداد با شرکت های تشریفاتی می پردازد.
embassy-embellishments

تزئینات سفارتخانه (1)

تماس برای دریافت قیمت
embassy-embellishments

تزئینات سفارتخانه (2)

تماس برای دریافت قیمت
embassy-embellishments

تزئینات سفارتخانه (3)

تماس برای دریافت قیمت
embassy-embellishments

تزئینات سفارتخانه (4)

تماس برای دریافت قیمت
embassy-embellishments

تزئینات سفارتخانه (5)

تماس برای دریافت قیمت
embassy-embellishments

تزئینات سفارتخانه (6)

تماس برای دریافت قیمت
embassy-embellishments

تزئینات سفارتخانه (7)

تماس برای دریافت قیمت
embassy-embellishments

تزئینات سفارتخانه (8)

تماس برای دریافت قیمت
embassy-embellishments

تزئینات سفارتخانه (9)

تماس برای دریافت قیمت