اجرای جشن های اردیبهشت ماه با تخفیف ویژه
ثبت نام تا آخر ماه
روز باقی مانده

غذا و پذیرایی مراسم کودك

پیتزا

تماس برای دریافت قیمت

مرغ سوخاری

تماس برای دریافت قیمت

جوجه کباب

تماس برای دریافت قیمت

کباب

تماس برای دریافت قیمت

دلمه برگ مو

تماس برای دریافت قیمت

دلمه فلفل

تماس برای دریافت قیمت

کشک بادمجان

تماس برای دریافت قیمت

بیف استراگانوف

تماس برای دریافت قیمت

ته چین

تماس برای دریافت قیمت

شیرین پلو

تماس برای دریافت قیمت

خورشت فسنجان

تماس برای دریافت قیمت

باقالی پلو با گوشت

تماس برای دریافت قیمت

زرشک پلو با مرغ

تماس برای دریافت قیمت

تماس برای دریافت قیمت

تماس برای دریافت قیمت

سمبوسه

تماس برای دریافت قیمت