اجرای جشن های اردیبهشت ماه با تخفیف ویژه
ثبت نام تا آخر ماه
روز باقی مانده

خدمات جانبی مراسم افتتاحیه

در افتتاحیه شرکت ها یا فروشگاه ها مواردی که خیلی به چشم مدعوین می آید استفاده از آیتم هایی است که افراد آن را کمتر دیده باشند.
دقت نمایید که آیتم های مختلفی برای این امر وجود دارد که بستگی مستقیم به میزان فضای شما و از همه مهمتر به بودجه شما دارد.
در این میان آتش بازی هوایی یا شوتینگ ها باعث جذب افراد شده و دستگاه های کاغذ پاش هیجان زیادی به مراسم می دهند.
حتی اجرای مه یخی یا یخ خشک هم در داخل شرکت یا فروشگاه باعث ایجاد فضای زیبایی برای عکاسی و فیلم برداری از مراسم میشود.

دستگاه کاغذ پاش

تماس برای دریافت قیمت

آتش بازی (1)

تماس برای دریافت قیمت

مه یخی

تماس برای دریافت قیمت

آتش بازی (2)

تماس برای دریافت قیمت

فشفشه

تماس برای دریافت قیمت