اجرای جشن های اردیبهشت ماه با تخفیف ویژه
ثبت نام تا آخر ماه
روز باقی مانده

بادکنک لاتکس ساده

متالیک گرد
در صورتی که بادکنک دارای پوشش صدفی باشد آنرا بادکنک متالیک می نامند. داخل این بادکنک ها قابل مشاهده نیست.
دکوری گرد
در صورتی که بادکنک پوشش صدفی نداشته باشد آنرا بادکنک دکوری می نامند. این نوع بادکنک ها مات بوده و بیشتر در بادکنک آرایی ها استفاده میشوند. داخل این بادکنک ها قابل مشاهده نیست.
کریستال گرد
درصورتی که بادکنک حالت مات داشته باشد ولی داخل آن مشاهده شود آنرا بادکنک کریستال می نامند.
فلورسنت یا نئون
این بادکنک ها حالت فسفری داشته و در شب نور کمی از خود متصاعد می کنند.