اجرای جشن های اردیبهشت ماه با تخفیف ویژه
ثبت نام تا آخر ماه
روز باقی مانده

در مراسم های نوزاد بدلیل اینکه تم خاصی وجود ندارد کمتر از عروسک های تنپوش استفاده میشود . ولی در مراسم های تعیین جنسیت حضور پرنسس فرشته بسیار جذاب است . ضمنا در مراسم های نوزاد و سیسمونی نیز بستگی به شرایط مراسم از دلقک و یا پرنسس فرشته استفاده میشود .
اجرای مراسم توسط پرنسس ها و فرشته ها حداقل یک ساعت می باشد . و به دلیل محدودیت در افراد اجرا کننده بهتر است سفارش خود را حداقل 10 روز قبل از مراسم انجام دهید . در مواردی که زمان شما کمتر از 10 روز تا مراسم است حتما قبل از سفارش با شرکت تماس بگیرید.

پرنسس

تماس برای دریافت قیمت